isensv

Fréttir

Shopify, BlackBerry develop COVID-19 app; Canada to roll out voluntary tests

Canadian technology firms Shopify Inc and Blackberry Ltd are developing a mobile contact testing app for the novel coronavirus, Prime Minister Justin Trudeau said on Thursday.

California orders residents to wear masks in 'most settings outside the home'

California on Thursday ordered residents to wear masks in "most settings outside the home," saying the new rule was necessary because too many Californians were neglecting to cover their faces during the coronavirus pandemic.

New French coronavirus deaths steady, infections creep up

The number of people who died from coronavirus infection in France rose by 28 to 29,603 on Thursday, the same increase as Wednesday, but the number of new confirmed cases crept up again to reach a five-day high.

Hafðu samband

Greinar
 
Sætir sigrar
29. maí 2019
Um áratugaskeið voru heilbrigðismál nánast utan hinnar stjórnmálalegu umræðu íþjóðfélaginu. Á 8. og 9. áratugum síðustu aldar beitti EvrópudeildAlþjóðaheilbrigðimálastofnunar (WHO) sér fyrir stefnumótun og áætlanagerð íheilbrigðismálum meðal aðildarríkja sinna. Í upphafi þessa árs lagði heilbrigðisráðherra framþingsályktunartillögu um heilbrigðisstefnu til ársins 2030. Var þar lögð áhersla á að eflagrunnstoðir heilbrigðiskerfisins og þá þjónustu sem veitt er og þörf á að veita.
 
Fyrsta heilbrigðisstefnan?
12. desember 2018
Síðustu misseri hefur á vegum velferðarráðuneytisins verið unnið að mótun heilbrigðisstefnu. Í þeirri vinnu hefur heilbrigðisráðherra, Svandís Svavarsdóttir, ásamt starfsliði sínu haft leiðandi forystu. Hefur jafnvel mátt skilja að hér væri í mótun fyrsta  heilbrigðisstefna landsins. Þegar litið er nokkra áratugi til baka má ljóst vera að stefnumótun í heilbrigðismálum hefur verið meðal helstu viðfangsefna heilbrigðisyfirvalda um langt skeið.
 
Heilbrigðisþing aftur á dagskrá
23. mars 2018
Um áratugaskeið innihélt heilbrigðislöggjöfin ákvæði um að halda heilbrigðisþing eigi sjaldnar en fjórða hvert ár. Til heilbrigðisþings voru boðaðir stjórnendur, fagfólk, fulltrúar félagasamtaka, stjórnmálamenn og fleiri sem létu sig málefni heilbrigðisþjónustunnar einhverju varða. Hélst sú skipan þar til ný heilbrigðislög voru samþykkt á árinu 2007.
 
Mun ástandið versna ?
23. október 2017
Þann 21. júní sl. stóð KPMG á Íslandi fyrir fræðslufundi fyrir stjórnendur innan heilbrigðisþjónustunnar og aðra sem eru áhugasamir um stefnumótun í heilbrigðismálum.  Aðalfyrirlesarinn á samkomunni, Mark Britnell, stjórnarformaður KPMG Global Health, leitaðist við að svara spurningunni um hvort hið fullkomna heilbrigðiskerfi sé í raun og veru til. Erindi hans byggði á athugunum KPMG á heilbrigðiskerfum um 70 landa.
 
Orð og efndir.
2. febrúar 2017
Á síðustu árum hefur verið fróðlegt að fylgjast  með  yfirlýsingum stjórnvalda um  nauðsyn þess að efla heilbrigðisþjónustuna og byggja upp og styrkja alla  meginþætti hennar,  ei nkum og sér í lagi heilsugæslu, öldrunarþjónustu og  sjúkrahúsþjónustu . En þrátt fyrir góðan hug virðist , hin síðari ár , sem  ráðandi  meirihluta hverju sinni  sé  fyrirmunað að fjármagna og hrinda í framkvæmd  aðgerðum sem nauðsynlegar eru til að byggja upp nútíma heilbrigðiskerfi.
 
Heilbrigðisstefna til framtíðar.
21. júlí 2016
Heilbrigðis- og velferðarmál eru meðal þeirra málaflokka sem hvað mest snerta líf og heilsu hvers einasta borgara þessa lands. Það er því merkilegt að þegar litið er til baka hverslu lengi heilbrigðismál stóðu utan umræðuvettvangs íslenskra stjórnmála. Stærstan hluta tuttugustu aldarinnar og fram á annan áratug þessarar aldar snérust viðfangsefni þeirra aðallega um sjávarútveg og landbúnað og efnahags-, iðnaðar-, orku- og byggðarmál.
 
Nýjan Landspítala á 5 árum.
2. nóvember 2015
Frá því um síðustu aldamót hefur verið unnið að því að hrinda í framkvæmd byggingu nýs Landspítala. Í fyrstu var hugmyndin að reisa íburðarmikið háskóla- og hátæknisjúkrahús sem myndi leysa af hólmi gamlar og úr sér gengnar byggingar. En í framhaldi af hruni efnahagskerfisins árið 2008 voru allar forsendur endurmetnar og framtíðaráform endurskoðuð. Hringbrautin var talin ákjósanlegasti byggingarkosturinn. Engu að síður hafa endurtekið vaknað spurningar um hvort það væri ekki skynsamlegra að reisa nýjan spítala annars staðar á höfuðborgarsvæðinu. Jafnframt er nú ljóst að slitabú gömlu bankanna þriggja munu greiða um 500 milljarða í stöðugleikaframlag til ríkissjóðs. Enda þótt bróðurpartur þeirrar upphæðar fari í að greiða niður skuldir ætti hluti þessara fjármuna að geta  staðið undir að fjármagna spítalabyggingarnar hvort sem um er að ræða byggingar á Hringbrautarlóðinni eða annars staðar á höfuðborgarsvæðinu.
 
Hvert viljum við stefna
20. desember 2014
Árið 2012 samþykkti svæðisfundur Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar heilbrigðisstefnu fyrir Evrópu til ársins 2020. Þetta er samkomulag um að vinna saman að því að bæta heilsu íbúanna, draga úr ójöfnuði, styrkja lýðheilsu og tryggja notendamiðað heilbrigðis- og notendakerfi. Ný heilbrigðisáætlun til ársins 2020 hefur lengi verið í burðarliðnum en enn er óljóst hvenær eða hvort hún kemst í framkvæmd. Íslenska heilbrigðiskerfið var um langt skeið sambærilegt við það sem best þekkist í Evrópu. Ný áætlun er mikilvæg fyrir uppbyggingu og frekari framþróun sjúkrahúsþjónustu, sérgreinalækninga og heilsugæslu. Ekki síst með tilliti til þess að hin síðari ár hafa komið fram vísbendingar um að heilbrigðisþjónustan hafi dregist aftur úr því sem best gerist annars staðar. Ef Ísland ætlar að eiga möguleika á að standa jafnfætis nágrannalöndunum er mikilvægt að mótuð verði raunhæf framtíðarsýn og samhæfð framkvæmdaáætlun í heilbrigðismálum til lengri tíma.
 
Sveitarfélögin axli meiri ábyrgð
9. ágúst 2014
Ísland sker sig úr hópi norrænu ríkjanna m.t.t. þess að hér eru heilbrigðismál að stærstum  hluta verkefni ríkisins. Brýnt að ráðist verði í endurskoðun á stjórnskipulagi heilbrigðismála og tryggt að sveitarfélögin geti eins og  annars staðar á Norðurlöndum staðið undir heilbrigðisþjónustu í heimabyggð.  Þannig geta sveitastjórnir tekið sér aukið vald og borið aukna ábyrgð sem væri bæði til  hagsbóta fyrir sjúklinginn og heilbrigðiskerfið.
 
Þekking á íslensku þjóðfélagi
27. júní 2014
Í bókinni um Þróun velferðarinnar 1988-2008 er að finna umfangsmikla og gagnlega greiningu á þróun helstu velferðamála á Íslandi á tuttugu ára tímabili fram að kreppu.
 
Ekki kasta því góða fyrir róða.
15. apríl 2014
Það verður að tryggja betra jafnvægi milli heilsugæslu, sérgreinalækninga og sjúkrahúsþjónustu. Heilsugæsla verður að geta sinnt hlutverki sínu sem fyrsti viðkomustaður í heilbrigðisþjónustunni og sjúkrahúsin verða að geta annað flestum verkefnum sínum innan tiltekinna tímamarka. Jafnframt þarf að koma á betra skipulagi á sérfræðiþjónustu lækna utan sjúkrahúsa.
 
 
Sanngjarnt og réttlátt þjóðfélag
31. október 2013
Um langa hríð hefur það verið eitt helsta viðfangsefni stjórnmála að byggja upp og viðhalda sanngjörnu og réttláttu samfélag i. Góð heilbrigðisþjónusta hefur verið talin einn af hornsteinum hvers velferðarþjóðfélags. Sátt hefur ríkt um að fyrir meginþætti heilbrigðisþjónustunnar skuli greitt með sköttum og að borgararnir gætu treyst því að þeim væri veitt viðeigandi þjónusta þegar þeir þyrftu á rannsóknum, meðferð eða endurhæfingu að halda. Um þetta hefur ríkt eins konar sáttmáli í áratugi. Það hefur því vakið nokkra undrun hversu mikið fólk greiðir nú orðið úr eigin vasa fyrir þjónustu heilbrigðiskerfisins.
 
 
Raddirnar eru þagnaðar
23. maí 2013
Á fyrstu árum nýrrar aldar efndi Evrópuskrifstofa Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar til nokkurra málþinga um framtíðarþróun heilbrigðismála. Í Madrid var fjallað um viðbrögð við heilbrigðisvá árið 2003, í Reykjavík var umræðuefnið upplýsingamiðlun í neyðarástandi árið 2004, í Erpfendorf í Austurríki var sjónum beint að öryggi sjúklinga árið 2005, í Amsterdam var viðfangsefnið allmenningsþátttaka í ákvörðunum um heilbrigðismál árið 2006 og í Kaupmannahöfn var viðbúnaður gegn útbreiðslu heimsinflúensu á dagskrá árið 2007.
 
 
Veldur hver á heldur
21. mars 2013 
Alþjóðlegur samanburður sýnir að íslenska heilbrigðiskerfið hvílir á traustum grunni og starfsfólk þess er vel menntað. Upplýsingar frá Alþjóðaþjóðaheilbrigðismálastofnuninni (WHO), Evrópusambandinu (ESB) og Efnahags- og framfarastofnuninni (OECD) staðfesta að á flestum sviðum er Ísland að ná góðum árangri í heilbrigðismálum. Í samanburði sænska fyrirtækisins Health Consumer Powerhouse (HCP) á heilbrigðiskerfum yfir 30 Evrópulanda m.t.t. sex viðurkenndra gæðaviðmiða kemur íslensk heilbrigðisþjónusta ítrekað mjög vel út. Hvað varðar tilvitnanir í fræðigreinar og samstarf í alþjóðlegri vísindavinnu er Landspítalinn efstur norrænna hásk ólaspítala þegar metinn er svonefndur tilvitnanastuðull.
 
Upplýsingatækni í heilbrigðisþjónustunni
19. janúar 2013
Á Íslandi hefur verið unnið að uppbyggingu rafrænnar sjúkraskrár á öllum stigum heilbrigðisþjónustunnar síðustu fjóra áratugina. Frá því á tíunda áratug síðustu aldar hefur sjúkraskrárkerfið SAGA verið ráðandi á markaðnum og uppfyllir nú orðið helstu kröfur sem gerðar eru til slíkra kerfa. Ýmsir stjórnendur telja samt að sjúkraskrárkerfinu SÖGU og ýmsum öðrum klínískum kerfum eigi að skipta út fyrir kerfi sem hafa sannað sig í öðrum löndum. Vissulega þurfi að kosta miklu til en fullyrt er að fjárfesting í nýjum kerfum muni borga sig á stuttum tíma.
  
Alþjóðasamvinna um heilbrigðismál
8. desember 2012
Ríki heims hafa átt með sér víðtækt samstarf um heilbrigðismál um langt skeið. Með undirritun stofnskrár Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar (WHO) 22. júlí 1946 og formlegrar stofnunar hennar 7. apríl 1948 tók WHO yfir verkefni og hlutverk Heilbrigðisnefndar Þjóðabandalagsins ásamt fleiri viðfangsefnum. Alls var um að ræða 43 alþjóðasamninga um heilbrigðismál og a.m.k. 7 alþjóðlegar stofnanir sem hin nýja alþjóðasamvinnustofnun um heilbrigðismál tók yfir.
 
Tannpínusjúklingar nútímans
16. maí 2012
Undanfarin misseri hefur ástandið í tannheilsumálum þjóðarinnar verið til umræðu á opinberum vettvangi. Á málþingi sem samtökin Barnaheill stóðu nýlega fyrir var yfirskriftin „Heilbrigðar tennur: Mannréttindi eða forréttindi?“ Þar kom fram að tannskemmdir meðal barna og unglinga hér á landi eru mun meiri en í nágrannalöndunum og ástandið hefur snarversnað sl. áratug.   
 
Ójöfnuður hindrar bætt heilsufar
17. mars 2012
Evrópuskrifstofa Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar (WHO) vinnur nú að mótun evrópskrar heilbrigðisstefnu (Health 2020) og samtímis eru aðildarríki hennar að útfæra sínar eigin langtímaáætlanir í heilbrigðismálum. Á Íslandi mun heilbrigðisáætlun til ársins 2020 leysa af hólmi sambærilega áætlun sem rann sitt skeið árið 2010.
 
Betri er krókur en kelda
30. janúar 2012
Nú í byrjun árs hefur enn á ný blossað upp umræða um fyrirhugaða byggingu nýja Landspítalans. Á sama tíma sýna skoðanakannanir að almenningur er andsnúinn þessum áformum. Það bendir því margt til þess að við núverandi aðstæður geti orðið erfitt að ná sátt um byggingu nýja Landspítalans.   
 
Lærum af Norðmönnum
14. janúar 2012
Í grein í Fréttablaðinu 30. nóvember s.l. undrast sá mæti guðsmaður séra Örn Bárður Jónsson hversu örðugt það reynist okkur sem þjóð að halda í heiðri mikilvæg siðfræðileg gildi og tryggja að hinn sögulegi arfur flytjist milli kynslóða stjórmálamanna.
 
Sparað hér og skorið þar
20. desember 2011
Víða um lönd er tilvísanaskyldu beitt til að efla heilsugæsluna, tryggja sem mesta samfellu í þjónustu við sjúklinga og stuðla að skilvirkri verkaskiptingu í heilbrigðiskerfinu.
 
Tími óðagotsins er liðinn
3. desember 2011
Undanfarin ár hefur athygli margra frumkvöðla á sviði heilbrigðisvísinda og velferðar beinst að alþjóðavæðingu heilbrigðisþjónustunnar. Fólk hefur ekki aðeins sjálft leitað sér í vaxandi mæli lækninga og heilsubótar utan síns heimalands, heldur hafa borgarar í mörgum ríkjum heims nú þegar lögbundinn rétt til að sækja sér heilbrigðisþjónustu til annarra landa, hafi þeir beðið í tiltekinn tíma eða ef ekki er unnt að veita þeim þjónustu heima fyrir.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vefsíðugerð & vefhönnun: Smartmedia 2012